POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC RÂMNICU SĂRAT (ADP RM. SĂRAT)

Sediul: str. Armoniei, nr. 58 Bis, Râmnicu Sărat, județul Buzău, cod poștal 125300

Telefon/Fax +40238563032, e-mail contact@adprmsarat.ro, https://adprmsarat.ro/

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 Informaţii generale

În calitate de operator de date cu caracter personal, ADP Rm. Sărat (denumită în continuare ADP Rm. Sărat) urmăreşte în permanenţă şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare „GDPR”) şi Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

Această Politică privind confidenţialitatea este valabilă începând cu data de 01 martie 2024 şi are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de beneficiar/ client, angajat sau candidat al unui post în cadrul ADP Rm. Sărat, furnizor de servicii sau colaborator.
 • prelucrările datelor cu caracter personal în vederea desfăşurării activităţilor specifice conform celor descrise mai jos.

ADP Rm. Sărat poate actualiza prezenta Politică privind confidenţialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul site-ului sau alte mijloace furnizate de dumneavoastră privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

 1. Definiţii

”Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

”Categorii speciale de date cu caracter personal” înseamnă orice date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

”Date statistice“ înseamnă un cumul de date de la un număr mai mare de persoane adunate într-un raport/situaţie/analiză, lipsindu-le astfel de caracterul personal – devenind anonime.

”Prelucrare” (şi derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, raportarea, transferul sau distrugerea acestora.

”Restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

„Persoană vizată” înseamnă orice persoană ale cărei date sunt prelucrate.

”Beneficiar/ client“ înseamnă persoanele fizice/ juridica care se adresează ADP Rm. Sărat pentru rezolvarea unor probleme ce țin de activitatea instituției.

”Angajat” – orice persoană care se află în relaţie contractuală/ este angajat al ADP Rm. Sărat.

”Candidat” – orice persoană care se înscrie la un concurs de angajare pentru ocuparea unui post în cadrul ADP Rm. Sărat.

”Voluntar” – orice persoană care desfăşoară activităţi de voluntariat în baza unui contract în cadrul ADP Rm. Sărat.

”Operator” – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – autoritate publică independentă instituită România, competentă în domeniul monitorizării respectării RGPD.

În cazul identificării unor situații de încălcare a protecției datelor cu caracter personal, persoana vizată / DPO/ operatorul de date/ persoana împuternicită pot/ poate notifica ANSPDCP la adresa din B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon central: +40.318.059.211 +40.318.059.212; telefon președinte: +40.318.059.220; adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; dpo@dataprotection.ro

Platforma Electronică a ADP Rm. Sărat se identifica prin linkul: http://adprmsarat.ro/

”Cookie” – Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTPS cookie” sau pur și simplu cookie) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex. Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinate tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

 1. Categoriile de date cu caracter personal (DCP) prelucrate

În funcție de natura interacţiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu ADP Rm. Sărat, am identificat următoarele situații și categorii de DCP prelucrate de instituția noastră:

– beneficiari  ai Legii 196/2016, revizuită și adăugită, privind venitul minim de incluziune (revizuită și adăugită)

Nume și prenume, CNP, adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de email (DCP colectate pe relația cu DAS Rm. Sărat)

Date ale angajaților instituțiilor implicate în demers (nume, prenume, semnătura)

– beneficiari ai Legii 253/2013, revizuită și adăugită, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative si a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, privind punerea în executare a deciziilor transmise de Serviciul de Probațiune Buzău și obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității (deciziile pot fi recepționate și prin intermediul UAT Municipiul Rm. Sărat)

Nume, prenume, CNP, serie și număr CI/ pașaport (după caz), antecedente penale, documente medicale (medic de familie și medicina muncii), date prevăzute în cadrul sentinței definitive cu referire la terți, sentință, semnătură, imaginea persoanei.

Date ale angajaților instituțiilor implicate în demers (nume, prenume, semnătura)

– mandate de executare a sancțiunilor contravenționale, cu obligația la prestarea unei activități în folosul comunității, transmise de UAT Municipiul Rm. Sărat

Nume, prenume, CNP, serie și număr CI/ pașaport (după caz), documente medicale (medic de familie și medicina muncii), date prevăzute în cadrul sentinței civile, semnătură, imaginea persoanei.

Date ale angajaților instituțiilor implicate în demers (nume, prenume, semnătura)

– asigurarea unor servicii specializate pentru chiriași ai locuințelor ANL și ai Caselor sociale aflate în administrarea ADP Rm. Sărat (încasarea chiriei, plata utilităților, încheiere contracte – chiriași noi/ vechi, inclusiv orice altă persoană membră a familiei, acte adiționale)

Nume, prenume, CNP, serie și număr CI (titular și membri ai familiei/ persoane asimilate)

Date ale angajaților instituției implicați în demers (nume, prenume, semnătura)

– gestionarea relațiilor cu angajaţii (Codului Muncii, Legea 53/2003, revizuite și adăugite)

Nume, prenume, CNP, data naşterii, sexul, seria şi numărul actului de identitate, adresă domiciliu, cetăţenie, carte de muncă, adeverinţe de vechime, profesia, funcţii ocupate, nivelul instruirii/ studii finalizate, diplome obţinute, date contact – număr de telefon, adresă de e-mail, semnătura, date furnizate prin CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind alte locuri de muncă sau actualul loc de muncă).

Date medicale, date privind membrii de familie, date financiare, date privind bunurile mobile și imobile (necesare realizării declarațiilor de avere)

Date ale angajaților instituției implicați în demers (nume, prenume, semnătura)

– gestionarea relațiilor cu candidaţii pentru angajare (Codului Muncii, Legea 53/2003, HG . 286/2011, revizuite și adăugite)

Nume, prenume, CNP, data naşterii, sexul, seria şi numărul actului de identitate, adresă domiciliu, cetăţenie, carte de muncă, adeverinţe de vechime, profesia, funcţii ocupate, nivelul instruirii/ studii finalizate, diplome obţinute, date contact – număr de telefon, adresă de e-mail, semnătura, date furnizate prin CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind alte locuri de muncă sau actualul loc de muncă), date medicale, cazier judiciar, date despre membrii familie (în cazul schimbării numelui de familie)

Date ale angajaților instituției implicați în demers (nume, prenume, semnătura)

ADP Rm. Sărat prelucrează date în scopul desfășurării activităților de recrutare/ selecție pentru ocuparea posturilor vacante și gestionarea dosarelor de recrutare/ concurs în diferitele etape ale procedurilor de recrutare/ selecție, în vederea organizării examenului/ concursului de ocupare a postului vacant.

Link acces Informare recrutare

gestionarea petițiilor (Legea 233/2002, revizuită și adăugită), adresate prin mijloace de comunicare la distanță (telefon, fax, email, poștă) sau prin depunerea personală la sediul ADP Rm. Sărat

Date de identificare – nume, prenume, CNP, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, datele de contact – număr de telefon şi/sau adresă de e-mail.

Date ale angajaților instituției implicați în demers (nume, prenume)

Link acces Informare petiții

– încheierea de contracte cu prestatori de servicii pentru ADP Rm. Sărat

Nume, prenume reprezentanți, date de contact – număr de telefon şi/ sau adresă de e-mail, date financiare (cont bancar)

Date ale angajaților instituției implicați în demers (nume, prenume, semnătura)

– în cazul tuturor persoanelor care vizitează sediul ADP Rm. Sărat

Nume, prenume, adresa de domiciliu, datele de contact – număr de telefon şi/ sau adresă de e-mail, imagini video înregistrate de sistemul de supraveghere internă marcat corespunzător la locul fiecărei camere de luat vederi

 • COMPARTIMENT ADMINISTRARE CIMITIR

(HCL 177/2011, emisă de Municipiul Rm. Sărat, Legea 102/2014, revizuită și adăugită, HCL 137/2021 emisă de Municipiul Rm. Sărat)

– redactare, înregistrare și eliberare contracte de concesiune

Nume, prenume, CNP, serie și număr CI, adresă de domiciliu

Date ale angajaților sau ale unor instituții terțe (nume, prenume, semnătura)

– eliberare avize și autorizații (pentru utilități, concesiune, autorizare și activități specializate)

Nume, prenume, CNP, serie și număr CI, adresă de domiciliu, telefon de contact

Date ale angajaților sau ale unor instituții terțe (nume, prenume, semnătura)

– colectare taxe (pentru utilități, concesiune, autorizare și activități specializate)

Nume, prenume, adresa de domiciliu.

Date ale angajaților (semnătura)

– în cazul tuturor persoanelor care vizitează sediul Cimitirului Eternitatea, Rm. Sărat, str. Cpt. Roșca Nicolae, nr. 1, cod poștal 125300

Nume, prenume, adresa de domiciliu, imagini video înregistrate de sistemul de supraveghere internă marcat corespunzător la locul fiecărei camere de luat vederi.

 • SERVICIUL SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂNI

(O.U.G. nr.155/2001 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, modificată și completată de Legea nr. 9/2008,  Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul ADP Rm. Sărat nr 53 / 2014)

– asigurarea accesului vizitatorilor în cadrul programul de vizită al Adăpostului pentru câini din cadrul ADP Rm. Sărat (situat în curtea instituției)

Nume, prenume, adresă de domiciliu.

– gestionarea solicitărilor de adopții canine

Nume, prenume, CNP, serie și număr CI, adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de email.

Pentru angajați și reprezentanți ai unor autorități terțe implicate în procesul de înregistrare și validare – medic desenat din COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI (nume, prenume, semnătura).

Datele se înregistrează în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AL CÂINILOR CU STĂPÂN (RECS).

– gestionarea activităților privind capturarea, identificarea și revendicare, câinilor proveniți de pe domeniul public al UAT Rm. Sărat

Nume, prenume, CNP, serie și număr CI, adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de email.

Datele se înregistrează în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AL CÂINILOR CU STĂPÂN (RECS).

Link website SERVICIUL SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂNI

 • Prelucrarea de imagini ale persoanelor vizate

(Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, revizuită și adăugită, și normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare)

ADP Rm. Sărat gestionează Sistemul de supraveghere prin mijloace video (CCTV), utilizat doar în scop de securitate a bunurilor/ patrimoniului și siguranța persoanelor – angajați ai Instituției sau vizitatori ai sediului ADP Rm. Sărat, str. Armoniei, nr. 58 Bis, Rm. Sărat, jud. Buzău și Cimitirul Eternitatea, str. Cpt. Nedelcu Nicolae, nr. 1, Rm. Sărat, jud. Buzău (în ambele situații, monitorizarea video vizează exclusiv perimetrul curților). În activitatea de prelucrare se aplică principiul limitării scopului, astfel că sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat, nu folosește la monitorizarea angajaților sau pentru pontaj, iar datele înregistrate nu sunt destinate dezvăluirii terților (alții decât beneficiarii legali, potrivit legii – după  caz, Comisii disciplinare interne, organe judiciare/ autorități publice pentru îndeplinirea obligațiilor legale). Pentru o mai mare siguranță a prelucrării datelor care pot fi obținute în urma supravegherii video, camerele sunt fixe (fără funcție de zoom), astfel încât utilizatorul nu poate modifica perimetrul/ scopul supravegherii.

Link acces PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL CCTV 

 • prelucrarea datelor cu caracter personal ale unor categorii de angajați, obținute prin monitorizarea GPS a autoturismului de serviciu

(Legea nr. 190/ 2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor).

Legea 227/ 2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADP Rm. Sărat are instalate un număr de 20 de GPS – uri (8 pe tractoare, 2 pe buldoexcavatoare, 1 pe autospecială cisternă, 2 pe autoutilitare PRB, 2 pe basculante, 5 pe autoutilitare pentru transport persoane și scule și materiale) pe care le exploatează prin intermediul aplicației EVO GPS, furnizată în condiții legale de o firmă specializată.

ADP Rm. Sărat prelucrează datele de localizare furnizate de dispozitivele EVO GPS instalate pe utilajele anterior menționate, care generează automat foi de activitate, foi de parcurs, foi de consum de combustibil, locația și data, nivel de combustibil, ore de funcționare motor, rute, staționări, sumar de flotă privind consumul de carburant, precum și variații nivel de combustibil, și viteză. Toate aceste date sunt utilizate de ADP Rm. Sărat în scopul evidențierii și optimizării consumurilor, a timpilor de lucru, stabilirii datelor necesare pentru realizarea reviziilor în concordanță cu orele de funcționare/ km efectuați, asigurării siguranței angajaților în cazul unor evenimente neprevăzute, asigurării securității bunurilor și, nu în ultimul rând, optimizării muncii printr-o mai bună alocare a resurselor materiale disponibile la nivelul ADP Rm. Sărat.

Sistemul de monitorizare EVO GPS utilizat de ADP Rm. Sărat nu prelucrează date cu caracter personal ale angajaților instituției și generează în mod automat situații/ statistici privind activitățile utilajelor monitorizate, ce pot fi utilizate de instituție în scopurile legale pentru care își desfășoară activitatea, pentru evidențierea corectă a consumurilor și timpilor de lucru. În anumite situații, datele evidențiate de sistemul de monitorizare pot fi furnizate de ADP Rm. Sărat către Comisia de disciplină (constituită la nivelul instituției) sau către oricare organe de control sau de cercetare și urmărire penală. Doar în aceste situații, datele cu caracter personal ale conducătorilor auto utilizatori ai utilajelor vor fi utilizate în strictă corelare cu scopul anchetei.

Link acces PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UNOR CATEGORII DE ANGAJAȚI, OBȚINUTE PRIN MONITORIZAREA GPS A AUTOTURISMULUI DE SERVICIU

 1. Scopurile şi temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea 3 de mai sus, prelucrate cu respectarea condiţiilor legale, prin natura activităţii ADP Rm. Sărat (înființată în baza H.C.L. 25/05.05.1994 prin transformarea Regiei Autonome SAVIS, ca unitate bugetară de interes local, cu personalitate juridica aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat), pot fi prelucrate de către instituția noastră direct şi/ sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:

– îndeplinirea activităţilor specifice, potrivit actelor normative care guvernează activitatea instituției;

– îndeplinirea obligațiilor legale ce decurg din punerea în executare a unor hotărâri ale autorităţi judecătoreşti, instituții de cercetare și urmărire penală, birouri de executare judecătorească etc.

– încheierea şi executarea contractelor de muncă;

– încheierea şi executarea contractelor cu furnizorii de servicii;

– recrutare – în contextul prelucrării datelor candidaţilor pentru angajare;

– gestionării audiențelor și petițiilor sau a oricăror solicitări;

– identificării persoanelor responsabile în cazul unor evenimente ce fac obiectul unei anchete interne sau externe – în contextul prelucrării datelor tuturor persoanelor care pătrund în incinta ADP Rm. Sărat și a sediilor administrate de aceasta;

– promovarea în mediul online sau în mass-media (pe baza consimțământului persoanei, exprimat exclusiv pentru fiecare categorie de activitate realizată).

Temeiul juridic al acestor activități de prelucrare este evidențiat în secțiunea 3, prezentată anterior.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră pot fi comunicate următorilor destinatari sau categorii de destinatari: persoanei vizate/ reprezentanților legali ai acesteia; organe judiciare; autorități publice pentru îndeplinirea obligațiilor legale. La acestea se pot adăuga și alte entități de drept public sau privat, în condiţiile dispoziţiilor prevăzute de normele de protecţie a datelor personale.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ADP Rm. Sărat poate să dezvăluie anumite categorii de DCP către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată şi/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii ADP Rm. Sărat, partenerii contractuali pentru servicii externalizate și furnizori hardware și/ sau software care asigură la rândul lor confidenţialitatea datelor fără a le folosi în alte scopuri în afara celor care fac obiectul contractelor dintre ei şi ADP Rm. Sărat sau alte autorităţi publice de orice tip.

În vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile de transmitere a datelor (individuale sau statistice) ADP Rm. Sărat transmite anumite seturi de date prelucrate către: Casa de Asigurări de Sănătate – CAS, Inspectoratul Teritorial de Muncă – ITM, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – A.N.A.F. etc.

Pentru asigurarea conformității față de obligațiile legale ce ne revin, ADP Rm. Sărat transmite date cu caracter personal către Primăria municipiului Rm. Sărat, Direcția de Asistență Socială (DAS) Rm. Sărat, IPJ Buzău, Serviciul de Probațiune Buzău, autorităţi judecătoreşti, instituții de cercetare și urmărire penală, birouri de executare judecătorească etc.

De asemenea, după caz, date cu caracter personal pot fi transmise potrivit reglementărilor în vigoare și către alte autorități cu atribuții de control și anume Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Poliția Locală Rm. Sărat, Poliția Animalelor (din cadrul IPJ Buzău).

 1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

ADP Rm. Sărat va prelucra DCP, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare şi ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligaţiile aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispoziţiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, ADP Rm. Sărat să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal şi să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 1. Transferul Datelor cu Caracter Personal

ADP Rm. Sărat nu transferă date cu caracter personal în afara Spaţiul Economic European.

 1. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

ADP Rm. Sărat acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal şi înţelege să asigure siguranţa acestora pe parcursul activităţilor de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, ADP Rm. Sărat implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaţiunilor de prelucrare.

 1. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea DCP poate fi o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea/executarea unui contract sau acordarea unor servicii, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziţie de către ADP Rm. Sărat. În unele cazuri, refuzul furnizării DCP poate avea drept consecinţă imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziţia dumneavoastră, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care viaţa unei persoane este pusă în pericol.

 1. Măsurile de securitate utilizate de Administrația Domeniului Public Râmnicu Sărat pentru protejarea datelor cu caracter personal

ADP Rm. Sărat se angajează să protejeze datele cu caracter personal de îndată ce intră în posesia lor prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice de securitate. În ciuda eforturilor operatorului, în cazul în care vom identifica o breșă de securitate, operatorul va lua măsurile corective adecvate.

Pentru protejarea datelor cu caracter personal, ADP Rm. Sărat a luat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe mai multe direcţii de acţiune, pentru identificarea şi autentificarea utilizatorului, a tipul de acces, operarea datelor, execuţia copiilor de siguranţă, computerele şi terminalele de acces, rețele de comunicații, instruirea personalului. De asemenea, utilizează măsuri de pseudonimizare, stocare în siguranţă a informaţiilor, astfel încât sa fie asigurat un nivel adecvat de protecţie şi securitate.

ADP Rm. Sărat utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale persoanelor vizate.

Scopul nostru este de a preveni accesul neautorizat, de a menține acuratețea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor și de a proteja datele împotriva pierderii confidențialității, ștergerii, utilizării greșite sau modificării informațiilor aflate sub controlul ADP Rm. Sărat.

Prezentul material a fost întocmit în scopul informării persoanelor vizate de prelucrarea datelor prin postarea pe site-ul instituției cu privire la implementarea Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 1. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către spital, în conformitate cu cerinţele legale;
 • dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit:

După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (III) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (I) sau lit. (II), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 • dreptul de opoziţie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de promovare, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;
 • dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Începând cu data de 25 mai 2018, când Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul European nr. 679/2016 sau GDPR) devine aplicabil, persoanele vizate beneficiază şi de următoarele drepturi:

 • dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (I) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (II) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ADP Rm. Sărat către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a-şi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;
 • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

Administrația Domeniului Public Râmnicu Sărat

Sediul: str. Armoniei, nr. 58 Bis, Râmnicu Sărat, județul Buzău, cod poștal 125300, e-mail dpo@adprmsarat.ro

Formular cerere persoană vizată