3.6 C
Râmnicu Sărat
Acasă ANUNȚURI - TRANSPARENȚĂ Achiziție gaze naturale

Achiziție gaze naturale

Denumire contract :
Achizitie Gaze naturale, Cod CPV 09123000-7

Modalitatea de atribuire :

Achizitie Directa

Data limita de depunere a ofertei :
20.02.2023 ora 12:00

Ofertele se pot depune la secretariatul ADP Râmnicu Sãrat , strada Armoniei nr. 58 bis, Râmnicu Sãrat, jud. Buzãu  sau pe adresa de e-mail a ADP Rm. Sarat : adporas@yahoo.com

Obiectul Contractului :
Furnizare gaze naturale pentru perioada Martie 2023 – Februarie 2024 , in cantitate de 780,83 MWh, pentru locul de consum avand POD: DGSBZBUZII02736 , situat in Str. Armoniei 58 bis .

Valoarea estimata a achizitiei :

268.074,60 lei fara TVA . Pretul ofertat  va cuprinde toate costurile legate de furnizare (preţul de furnizare a gazelor naturale, tarifele reglementate aferente serviciilor de transport, înmagazinare şi distribuţie, tarif de dezechilibru, precum şi orice alte cheltuieli) , nu vor fi incluse acciza si TVA .

Conditii de participare : 
Ofertantul/Furnizorul trebuie sa detina  Licenta de furnizare a gazelor naturale valabila pe toata perioada derularii contractului.

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 , 59-60 din Legea 98/2016

Criteriul de atribuire : 

 Pretul cel mai scazut .

Informatii suplimentare : 
Ofertantul castigator va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente justificative :
  – Licenta de furnizare a gazelor naturale valabila pe toata perioada derularii contractului.
– certificate constatatoare/certificate de atestare fiscala, privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) valabile la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ;
– cazierul judiciar al operatorului economic , valabil la data prezentarii;
– cazierul judiciar al administratorului sau al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC , valabil la data prezentarii.
– certificat constatator ONRC
–   Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolele 164 , 165  , 167 , 59-60 din Legea 98/2016;
ARTICOLE SIMILARE

URMĂREȘTE-NE PE FACEBOOK